COVID protocol Volley Belgium

COVID protocol – versie 3.0 – update 28.10.2020

 1. Inleiding

Na de lockdown van de voorbije maanden is het sinds enige tijd terug toegestaan binnen te sporten. Dit met respect van een aantal door de overheden (nationale én lokale) opgelegde beperkingen teneinde de Corona-pandemie zoveel mogelijk in te perken. Het spreekt voor zich dat de federatie en zijn clubs en supporters zich hieraan strikt dienen te houden.

Conform artikel 3.3.12. van het Nationaal Competitiereglement kan de Raad van Bestuur Volley Belgium vzw in geval van een algemene overmacht (crisissituatie) en in uitzonderlijke omstandigheden beslissen om uitzonderlijke maatregelen te nemen i.v.m. het lopende kampioenschap. Deze uitzonderlijke maatregelen hebben voorrang op de bestaande regels van huidig reglement.

De Raad van Bestuur Volley Belgium vzw heeft d.d. 03/09/2020 besloten om een coördinatiecel op te richten voor de COVID-problematieken (COVID-cel). De raad van bestuur heeft haar bevoegdheden conform het voormelde artikel 3.3.12. gedelegeerd aan deze COVID-cel, waardoor deze cel voortaan gemachtigd is om tijdens het seizoen alle COVID gerelateerde beslissingen te nemen inzake de nationale competities. Zowel de Raad van bestuur, als elke nationale commissie zal een vast en een plaatsvervangend lid afvaardigen in de COVID-cel. Conform artikel 14 van het juridisch reglement Volley Belgium zal er eveneens een lid van het Volley Belgium Bondsparket uitgenodigd worden.

Vanuit de federatie én haar beide vleugels wordt dit protocol opgemaakt voor indoor volleybalwedstrijden en -tornooien. In dit protocol worden eventuele afwijkingen van spelregels en reglementen beschreven. Afhankelijk echter van de maatregelen die de verschillende overheden in de toekomst kunnen nemen zullen nog bijkomende aanpassingen aan de verschillende protocollen gedaan worden. De publicatie van deze nieuwe versies zal gebeuren op de website van Volley Belgium, en voor de duidelijkheid zullen de wijzigingen steeds in rood aangegeven worden (met opname van versiedatum).

De meest recente protocollen zijn steeds te vinden op de website van Volley Belgium.

Gelet de lokale overheden of exploitanten van sportinfrastructuur specifieke extra maatregelen kunnen voorschrijven, dient elke thuisspelende club:

   • De meest recente informatie met betrekking tot de sportinfrastructuur op de clubwebsite te plaatsen, bv. inzake de toegankelijkheid en gebruik van sporthal, de beschikbaarheid van kleedkamers en douches, de toegang voor bezoekers, enz.;
   • Deze informatie bijkomend ook mee te delen via mail aan de secretaris van de bezoekende club, dit ten laatste vier kalenderdagen voor de speeldag (dus op dinsdag voor wedstrijden op zaterdag en zondag, op maandag voor de vrijdagavondwedstrijden);
   • Eventuele laattijdige wijzigingen moeten steeds onmiddellijk en telefonisch worden doorgegeven en nadien onmiddellijk per mail bevestigd.

De bezoekende club wordt verwacht de website van de thuisspelende club te consulteren met betrekking tot deze regelgeving.

Het is nu aan ons allemaal om er samen voor te zorgen dat we kunnen blijven volleyballen. Het is natuurlijk allemaal even anders met looprichtingen en afspraken, maar we willen er met iedereen voor zorgen dat we kunnen blijven spelen en voorkomen dat er voor ons volleybal besloten wordt dat we de sporthal niet meer in mogen en onze geliefkoosde sport niet meer zouden kunnen beoefenen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid!

Hebt u nog algemene vragen in verband met de COVID-maatregelen inzake de nationale competitie en bekerorganisatie waarop u in dit document geen antwoord vindt of wenst u een afwijking op huidig protocol te bekomen?  Al deze vragen kunnen via mail bezorgd worden aan covid@volleybelgium.be. U kan een antwoord verwachten binnen de twee werkdagen.

Concrete vragen met betrekking tot de organisatie van de competitie dienen te worden gesteld aan NOC-CNR (noc-cnr@volleybelgium.be). U kan een antwoord verwachten binnen de twee werkdagen.

 

 1. Algemene richtlijnen

De volgende richtlijnen werden reeds uitgebreid gecommuniceerd door Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles en dienen absoluut strikt gerespecteerd te worden binnen de nationale competities:

   • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand;
   • Heb je gezondheidsklachten? Blijf thuis, bezoek je behandelde huisarts en laat je testen;
   • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen ( spelers, coaches, officials, supporters, ..);
   • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
   • Vermijd drukte of grote groepen;
   • Was vaak je handen met water en zeep/handgel, ook voor en na bezoek van je sportlocatie;
   • Gebruik enkel je eigen materialen (handdoeken, drinkbussen, etc.);
   • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent;
   • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels.

Coronabesmetting binnen het team?

Als iemand van het team positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon de richtlijnen volgt die de overheid hem of haar oplegt. Wanneer de overheid het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dwingende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.  Deelname van spelers/speelsters aan wedstrijden tijdens een periode waarin ze normaal in quarantaine zouden zijn, wordt beschouwd als een onrechtmatige deelname aan de wedstrijd en zal ook zo bestraft worden.

Komt een team in de problemen omdat twee of meer spelers in quarantaine moeten waardoor er daarenboven geen team opgesteld kan worden, neem dan onmiddellijk, en zeker daags vóór de voorziene wedstrijd, per mail contact op met covid@volleybelgium.be, zodat de gevolgen voor de competitie of/en beker kunnen worden besproken. De nodige bewijsstukken dienen ook onmiddellijk vóór de voorziene wedstrijd worden overgemaakt, waarbij de wettelijke bepalingen inzake privacy met betrekking tot deze documenten wordt gegarandeerd.

Het gegeven dat een of meer spelers afwezig zijn in het team betekent de facto niet dat het uitstel of de afzegging van de wedstrijd wordt toegestaan: de normale invalbepalingen blijven steeds geldig en het blijft in essentie de bedoeling dat een zieke/geblesseerde speler door een wisselspeler vervangen wordt.

De COVID-cel zal in gemeenschappelijk overleg steeds een oplossing zoeken in het voordeel van de aan gang zijnde competitie en de clubs. Dit is geen eenvoudige opdracht en al zeker geen opdracht waar alle partijen in elk voorkomend geval tevreden mee zullen zijn. In het belang van het Belgisch volleybal rekenen we op de constructieve medewerking en flexibiliteit van alle clubs die deelnemen aan de competities.  Zoals eerder reeds gemeld, zijn we allen samen verantwoordelijk voor onze gemeenschappelijke volleybalbeleving.

De beslissingen van de COVID-cel kunnen enkel aangevochten worden volgens de bepalingen van het juridisch reglement Volley Belgium via de zgn. administratieve vorderingen. De spoedprocedure zal ter zake steeds van toepassing zijn (hoofdstuk 7).

 

 1. Organisatorische aanpassingen
   • Maatregelen overheid

Dit protocol is gebaseerd op de huidige maatregelen die er door de overheid zijn opgelegd. Afhankelijk van het verdere verloop van deze pandemie en eventuele aanvullende maatregelen kunnen er aanpassingen aan dit protocol noodzakelijk zijn. Raadpleeg daarom altijd de meest actuele versie op onze website.

   • Negatief reisadvies in bepaalde delen van België

Op het moment dat delen van België door de overheid als oranje of rood gebied aangemerkt wordt of als er vanuit de nationale veiligheidsraad beperkingen opgelegd worden, moeten de betrokken clubs de richtlijnen strikt volgen. Dit kan tot gevolg hebben dat een of meerdere wedstrijden niet gespeeld mogen worden, doordat een sporthal niet beschikbaar is of dat een team niet naar een andere regio mag reizen. Er zal samen met de betrokken clubs en NOC-CNR (noc-cnr@volleybelgium.be) gekeken worden naar de beste oplossing.

   • Vroegtijdige beëindiging van de competitie

Er is een kans dat de competitie niet in zijn geheel afgemaakt kan worden of dat er gedurende het seizoen een periode niet gespeeld mag worden, waardoor niet alle wedstrijden gespeeld zijn aan het einde van het seizoen.

      • Bij (1 reeks) minder dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender)

Er wordt geen eindstand opgemaakt, de competitie wordt als niet gespeeld beschouwd. Er zullen geen teams promoveren of degraderen.

      • Bij (alle reeksen) gelijk aan of meer dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender)

De eindstand wordt bepaald door het wedstrijdquotiënt, het aantal behaalde wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Op basis van de berekende eindstand zullen er teams promoveren en degraderen.

Indien er aan het einde van het seizoen nog voldoende ruimte is en het spelen van wedstrijden weer toegestaan is, zal er gekeken worden of er nog een vorm van nacompetitie georganiseerd kan worden om de promotie/degradatie te bepalen. De vorm waarin dit gespeeld wordt zal later bepaald worden door NOC-CNR (noc-cnr@volleybelgium.be).

   • Afzeggen of uitstellen van een wedstrijd i.v.m. coronabesmetting of corona-gerelateerde klachten

Bij een corona besmetting binnen een team kan het zijn dat er gedurende een periode door dat team geen wedstrijden gespeeld mogen worden. De betreffende club dient dit zo snel mogelijk aan covid@volleybelgium.be en de tegenstanders te laten weten. In overleg met de NOC-CNR, en na gunstig advies vanwege de COVID-cel, zal dan gezocht kunnen worden naar een vervangende datum voor de wedstrijd(en). De normale invalbepalingen blijven geldig en in essentie is het de bedoeling dat een zieke/geblesseerde speler door een wisselspeler vervangen wordt.

Indien er twee of meerdere spelers van een team met corona-gerelateerde klachten thuis moeten blijven en het team niet beschikt over voldoende wisselspelers moet de club zo snel mogelijk, en zeker daags vóór de voorziene wedstrijd, per mail contact opnemen met covid@volleybelgium.be. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd definitief moet worden afgezegd (forfait), dan wel of deze mag worden uitgesteld waarna er een vervangende datum gezocht moet worden. De nodige bewijsstukken (zoals doktersbriefjes, testresultaten, communicatie contact tracing, ..) dienen ook onmiddellijk vóór de voorziene wedstrijd worden overgemaakt, waarbij de wettelijke bepalingen inzake privacy met betrekking tot deze documenten wordt gegarandeerd.

Bij afzeggingen op het laatste moment, waarbij de bepalingen van de vorige paragraaf niet kunnen gerespecteerd worden, kan er ook achteraf nog bekeken worden of dit als een afzegging door corona oorzaken kan aanzien worden, en om deze reden uitgesteld kan worden naar een latere datum. Elke afzegging moet wel onmiddellijk telefonisch bij de NOC-CNR gemeld worden en daarna onmiddellijk via mail bevestigd worden (noc-cnr@volleybelgium.be &covid@volleybelgium.be)! Daarnaast moeten uiteraard de tegenstander en de eventueel aangewezen scheidsrechter telefonisch worden geïnformeerd.

   • Uitbreiding toegestane aanvangstijden

Om de overlap van verschillende wedstrijdblokken te voorkomen op een thuisdag kan het een oplossing zijn om extra tijd in te ruimen in het wedstrijdschema. Als daardoor de wedstrijden niet meer passen binnen de reglementair voorgeschreven tijden kan de club contact opnemen met NOC-CNR (noc-cnr@volleybelgium.be) om te kijken naar de mogelijkheden.

Hierbij kan er flexibel omgegaan worden met de uiterste toegestane tijden.

 

 1. Basisrichtlijnen per doelgroep

Clubs en hun bestuurders

   • Stel een eigen protocol (voor trainingen en wedstrijden) voor je club op;
   • Stel in overleg met de beheerder van je sporthal een protocol op voor het gebruik van de sporthal. Publiceer deze goed vindbaar op de website van je club, zodat ook tegenstanders deze informatie vooraf makkelijk kunnen vinden (cf. supra);
   • Communiceer op de afgesproken momenten (ten laatste vier kalenderdagen voor de wedstrijd!) de geldende richtlijnen aan de bezoekende clubs voor de wedstrijd (cf. supra);
   • Organiseer de stromen van spelers en toeschouwers zodat verschillende groepen elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen;
   • Spreek publiek aan bij het overtreden van de coronaregels;
   • Richt de markeerderstafel zo in dat alle betrokkenen 1,5 meter afstand kunnen houden. Personen aan de markeerderstafel dragen te allen tijde een mondmasker (voor – tijdens – na);
   • Zorg dat de deelnemers en de officials bij aankomst op de sportaccommodatie voor een wedstrijd door een bestuurder worden opgevangen en over het op de club geldende protocol en de routing worden geïnformeerd;
   • Zorg zo mogelijk dat de deelnemers en de officials zich kunnen omkleden in kleedkamers waarbij 1,5 meter afstand van elkaar kan worden aangehouden. Stel eventueel meerdere kleedkamers beschikbaar of zorg voor roulatie van omkleedmomenten. Zorg er ook voor dat zij gebruik kunnen maken van douchegelegenheid. Indien er geen mogelijkheid is om de kleedkamers te gebruiken, communiceer dit dan duidelijk in de eigen richtlijnen. Het advies aan de deelnemers en de officials is wel om te allen tijdein wedstrijduitrusting naar de locatie te komen.;
   • De thuisspelende club zorgt voor schoonmaakmiddelen om de reservebank tijdens de wedstrijd na elke wisseling van kamp schoon te maken. Het is m.a.w.de ploeg die op de nieuwe reservebank toekomt die deze plaats eerst dient te ontsmetten alvorens deze in gebruik te nemen;
   • Stel eveneens handgel ter beschikking aan de markeerderstafel en aan de reservebanken;
   • De zes wedstrijdballen (5 + 1 reserve) worden voor de wedstrijd ontsmet. Tijdens de wedstrijd lopen de 5 ballenrapers ieder met een bal naar een centraal punt waar er ontsmettingsmiddel voorzien wordt. Dit is niet aan de markeerderstafel. Uitzondering: voor wedstrijden (Nationale 3) waar geen ballenrapers voorzien zijn wordt er gespeeld met twee wedstrijdballen die ontsmet worden. Tijdens de wedstrijd worden de ballen aan de markeerderstafel gewisseld en ontsmet bij elke time-out en bij elke wisseling van kamp.
    Zorg er eveneens voor dat de wedstrijdballen worden ontsmet voor aanvang van elke set;
   • In de reeksen waar er met drie ballenrapers gespeeld wordt, zal er nu ook met twee wedstrijdballen gespeeld worden;
   • De thuisploeg zorgt ervoor dat het scorebord bediend wordt;
   • Laat de tablet slechts door 1 persoon bedienen (handtekening steeds onder toezicht van scheidsrechter en met goedkeuring van beide partijen);
   • Bij nazicht bevat het van kracht zijnde Nationaal Competitiereglement Volley Belgium 2020 – 2021 geen bepalingen (meer) omtrent het aanbieden van een maaltijd na de wedstrijd aan de deelnemers en officials. Het staat de organiserende thuisclub bijgevolg volledig vrij om al dan niet in een maaltijd na de wedstrijd te voorzien. Wanneer er effectief maaltijden worden aangeboden, dient dit uiteraard te geschieden conform de thans strenger geldende algemene hygiëne voorschriften.

Officials

   • Volg de instructies en maatregelen op die gelden in de sportaccommodatie;
   • Kom niet te vroeg naar de sportaccommodatie, maar zorg dat je wel voldoende voorbereidingstijd hebt;
   • Waarnemers voor arbitrage nemen geen plaats aan de markeerderstafel: ze nemen plaats op de tribune of op een stoel binnen de competitie controleruimte, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot andere personen en zij dragen te allen tijde een mondmasker;
   • Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten, enzovoorts) en reinig deze na afloop van de wedstrijd(dag);
   • Kom al omgekleed in de official-kleding naar de sporthal (indien van toepassing), zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer;
   • Bij het gebruik van de kleedkamer is het van belang de 1,5 meter afstand te behouden. Indien er met meerdere officials van dezelfde kleedkamer gebruik gemaakt wordt, maak dan goede afspraken om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Bijvoorbeeld door na elkaar gebruik te maken, of kijk of er een grotere kleedkamer beschikbaar is;
   • Voorbereidend gesprek met collega-officials (indien van toepassing):
    Indien de kleedkamer niet voldoet om 1,5 meter afstand te houden, overleg dan met de club voor een geschiktere locatie;
   • Uitvoeren van de controle van de deelnemers: houd de 1,5 meter afstand in acht.
    De verplichting om het wedstrijdblad in te vullen en te controleren in een afgesloten ruimte wordt tot tegenbericht opgeheven.
   • De officials controleren de deelnemers die op het wedstrijdblad zijn ingeschreven ter plaatse in de zaal. Dit gebeurt aan de markeerderstafel door de bevoegde official waarbij de deelnemers zich aanbieden aan de verlenging van de aanvalslijn. Iedereen draagt hierbij een mondmasker.
   • Na de toss mogen alle spelers die deelnemen aan de officiële opwarming aan het net hun mondmasker afzetten.
   • Na het einde van de opwarming zetten de wisselspelers terug hun mondmasker op en zetten de scheidsrechters hun mondmasker af.
   • De opwarmingsruimte wordt tijdelijk (en tot tegenbericht) uitgebreid teneinde de 1.5 meter afstand te kunnen garanderen voor alle ploegleden (zie infra Playing Protocol VBRS).
   • De scheidsrechter noch andere officials zijn verantwoordelijk of dienen toe te zien op de naleving van de afgesproken Corona-richtlijnen binnen de wedstrijdlocatie. Dit is de taak van de door de organiserende thuisclub aangestelde terreinafgevaardigde.
    De terreinafgevaardigde dient bijgevolg tijdens de gehele duur van de wedstrijd toe te zien op de naleving van de afgesproken Corona-richtlijnen. Wanneer de instructies en/of opmerkingen van de terreinafgevaardigde niet zouden worden opgevolgd door de deelnemers, dan zal de terreinafgevaardigde de 1ste scheidsrechter onverwijld hieromtrent informeren. De 1ste scheidsrechter zal vervolgens voor de start van de volgende spelfase de spelkapitein van de betrokken ploeg informeren dat dit niet de voorgeschreven procedure is en dat er bij herhaling een sanctie voor spelvertraging zal worden toegepast.

Coaching en medische staf

   • Alle deelnemers van 18 jaar en ouder moeten buiten de speelruimte 1,5 meter afstand van elkaar houden. Houd als coach ook 1,5 meter afstand tot de spelers, zelfs met de <18 jarigen;
   • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd op de reservebank, is het tijdelijk (en tot tegenbericht) toegestaan dat stafleden en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of op een extra reservebank in het verlengde van de reservebank in de richting van de opwarmingsruimte zodat een onderlinge afstand van 1.5 meter wel mogelijk wordt;
   • Het is aan te raden om de (begeleidende) coaching en medische staf buiten de speelruimte zo klein mogelijk te houden, overige staf kan op de tribune plaatsnemen;
   • Maak na het wisselen van kamp de reservebank schoon alvorens er gebruik van te maken. Het is m.a.w. de ploeg die op de nieuwe reservebank toekomt die deze plaats eerst dient te ontsmetten;
   • Elk staflid (inclusief de coach) draagt te allen tijde een mondmasker;
   • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechters wel zonder contact te maken;
   • De officials controleren de deelnemers die op het wedstrijdblad zijn ingeschreven ter plaatse in de zaal. Dit gebeurt aan de markeerderstafel door de bevoegde official waarbij de deelnemers zich aanbieden aan de verlenging van de aanvalslijn. Iedereen draagt hierbij een mondmasker.

Spelers

   • Alle deelnemers van 18 jaar en ouder moeten buiten de speelruimte 1,5 meter afstand van elkaar houden;
   • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd op de reservebank, is het tijdelijk (en tot tegenbericht) toegestaan dat stafleden en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of op een extra reservebank in het verlengde van de reservebank in de richting van de opwarmingsruimte zodat een onderlinge afstand van 1.5 meter wel mogelijk wordt;
   • Maak na het wisselen van kamp de reservebank schoon alvorens er gebruik van te maken. Het is m.a.w. de ploeg die op de nieuwe reservebank toekomt die deze plaats eerst dient te ontsmetten;
   • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechters wel zonder contact te maken;
   • De officials controleren de deelnemers die op het wedstrijdblad zijn ingeschreven ter plaatse in de zaal. Dit gebeurt aan de markeerderstafel door de bevoegde official waarbij de deelnemers zich aanbieden aan de verlenging van de aanvalslijn. Iedereen draagt hierbij een mondmasker;
   • Na de toss mogen alle spelers die deelnemen aan de officiële opwarming aan het net hun mondmasker afzetten;
   • Na het einde van de opwarming zetten de wisselspelers terug hun mondmasker op en zetten de scheidsrechters hun mondmasker af;
   • Uitzondering: indien de libero(s) of de reglementair door de libero vervangen speler niet op het speelveld zouden staan, dan geldt voor hen enkel een mondmaskerplicht wanneer de tijdsperiode buiten het speelveld langer zou duren dan 2 spelfases. Een spelfase is een opeenvolging van spelacties, vanaf het ogenblik van de opslag door de opslaggever, tot op het ogenblik dat de bal uit het spel is. De controle op deze mondmaskerplicht zal steeds op een uiterst pragmatische wijze dienen te gebeuren en “in the spirit of the art of refereeing”;
   • Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer;
   • Probeer zoveel mogelijk thuis te douchen;
   • Houd bij het wisselen ook de 1,5 meter afstand aan;
   • Maak enkel gebruik van eigen materialen (bidon, handdoek) en reinig deze na afloop van de wedstrijd.

 

 1. Betalingen aan officials

De official dient te allen tijde in het bezit te zijn van de betaling alvorens de wedstrijd aanvangt.

Volgende mogelijkheden tot betaling zijn toegelaten :

  1. De elektronische betaling is toegelaten en wordt met grote aandrang aanbevolen. Hierbij zijn de 2 volgende principes mogelijk:
     • Betaling ter plaatse via een bankapplicatie met onmiddellijke storting op de rekening van de official waarbij de vertegenwoordiger van de club en de official via vb. smartphone, tablet, … de betaling uitvoeren;
     • Betaling via overschrijving op de rekening van de official, en dit ten laatste 4 dagen voor aanvang van de wedstrijd. Hierbij kijkt de official voor aanvang van de wedstrijd na of hij op de dag van de wedstrijd zijn betaling ontvangen heeft.

De official kan voor aanvang van de wedstrijd steeds aan de vertegenwoordiger van de thuisploeg het bewijs van overschrijving vragen, welke hem op vraag dient overhandigd te worden. Dit laatste mag ook elektronisch geschieden.

  1. Indien bovenstaande niet mogelijk is, dient er ter plaatse cash betaald te worden onder de volgende voorwaarden :
     • Het verschuldigde bedrag dient per official steeds in een enveloppe te zitten, die niet toegeplakt mag zijn;
     • De official heeft hierbij de mogelijkheid om het bedrag na te kijken zonder de biljetten en/of muntstukken fysiek aan te raken.

Bijkomend :

   • De thuisploeg mag van bovenstaande regels enkel afwijken, na uitdrukkelijk en expliciet akkoord van de official;
   • De official zal via Volleyadmin zijn rekeningnummer ter beschikking van de club stellen. Hierbij worden de privacyregels gerespecteerd. De official dient ten laatste 5 dagen voor aanvang van de wedstrijd zijn elektronische onkostennota in te vullen via Volleyadmin;
   • De official die al betaald werd en die door omstandigheden zijn opdracht niet uitvoert (vb. ziekte, ongeval, onvoorziene persoonlijke gebeurtenis, …), dient zelf onmiddellijk de nodige stappen te zetten om de ontvangen betaling onmiddellijk terug te storten aan de club. Dit dient ten laatste 5 dagen na de wedstrijd uitgevoerd te zijn en ingeval van betwisting dient de official het bewijs van terugbetaling te leveren.

 

6.  Playing protocol VBRS (Volley Belgium Referee School)